Telegrafie deel 8
inhoud
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 9
deel 10


Inhoud
Start
Telegraafkramp

Door H. van Eck [?]

Uit: De Natuur - Populair Geïllustreerd Maandschrift, gewijd aan de
Natuurkundige Wetenschappen en hare toepassingen.

Onder redactie van Dr. A. van Hennekeler en Dr. N. van de Wall.
Vierde jaargang 1884.
Utrecht, J.G. Broese   In het Edinburgh Clinical and Pathological Journal komt een artikel voor, van een zekeren Fullox, vroeger telegraafbeambte te Edinburgh en thans student in de medicijnen aan de Universiteit aldaar.
   "De verlamming in de gewrichten," zegt hij, "is reeds sedert lang bij geneeskundigen bekend; doch dat ook telegraafbeambten (namelijk zij, die uitsluitend met den zoogenaamden morse-seinsleutel moeten werken) nu en dan door die soort van machteloosheid worden aangegrepen, werd eerst in 1875 bekend, toen de heer Onimus, in de Vereeniging voor biologie een lezing hield over wat hij le mal télégraphique noeme. Hij besprak de kwaal als een der zeldzaamste, geneeskundige verschijnselen, en deed uitkomen, dat zij wel was te onderscheiden van de andere soorten van kramp. Het verschijnsel komt echter veel meer voor dan men gelooft. Het is reeds een feit, dat telegraaf- of seinkramp veel meer algemeen is dan schrijfkramp. Ik heb er vier gevallen van onderzocht, en drie werden er mij beschreven, terwijl ik slechts in één enkel geval gehoord heb, van telegrafisten, die door het "Chorea Scriptorum" waren getroffen.
   Bij het personeel van de Rijkstelegraaf hier te lande heeft zich van tijd tot tijd eveneens een enkel geval van seinkramp voorgedaan, echter nooit als een gevolg van jaren lang seinen aan den morse-toestel. De gevallen betreffen uitsluitend de jongere ambtenaren.
   Een geneesheer te Philadelphia schijnt zich meer bijzonder met deze kwaal bezig te houden. Hij stelde althans onlangs in een tijdschrift voor telegrafie, een reeks van een en dertig vragen door telegraafambtenaren te beantwoorden, ten einde hem in de gelegenheid te stellen, gelijk hij te kennen gaf, de kwaal meer van nabij te bestudeeren en zoo mogelijk tot een afdoende wijze van behandeling te geraken.      E.


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline
→