Na tien jaar


 Overzicht boeken
Inhoud
Start
Gedenkschrift bij het tienjarig bestaan der Soc. Dem. Arb. Partij SDAP


1894 - 1904


NA TIEN JAAR
GEDENKSCHRIFT BIJ HET

TIENJARIG BESTAAN DER

SOCIAAL-DEMOCRATI

SCHE ARBEIDERSPARTIJUITGAVE VAN A.B. SOEP - AMSTERDAM 1904
INHOUD

Tien jaar voorbij, door H.R.H.
Aan de Sociaal-Democraten in Nederland. Het "Manifest der Twaalf Apostelen"
Uit den oertijd, door H.P.
Tien jaren karikatuur en de socialistische beweging in Nederland, door Ch. v. S.
De eerste kennishonger, door Arago
Van de oude partij, door F. van der Goes
Tien jaren Amsterdamsche beweging, door Jos. Loopuit
De wording der S.D.A.P., door P.J. Troelstra: deel 1  -  deel 2
De Bakermat, door J. Oudegeest
Persoonlijke Herinneringen uit den geboortetijd der S.D.A.P., door W.H. Vliegen
Uit de oude doos (1870-1872), door H. van Kol


ILLUSTRATIES
◊ Kerk, Kapitaal, Kroeg
    Vignet van A. Hahn in "Het Volk"
◊ Het riool braakt zijn ellende
    R.N. Roland Holst. "De Sociaaldemocraat" (1899)
◊ Frank v.d. Goes als beursbezoeker en als privaat-docent
    "De Amsterdammer," Febr. 1900
◊ De meeting der parlementaire (en onparlementaire) socialisten
    "De Amsterdammer," 7 Oct. 1894
◊ Waar de dubbeltjes vandaan komen en waar de dubbeltjes blijven
    "De Roode Duivel", 12 Aug. 1895
◊ Aan de vruchten kent men den boom
    "Uilenpsiegel", 7 Aug. 1896
◊ Absolute Monarchie
    "Aanschouwelijk onderwijs in de Staathuishoudkunde" (1893)
◊ Konstitutioneele Monarchie
    "Aanschouwelijk onderwijs in de Staathuishoudkunde" (1893)
◊ Bourgeois Republiek
    "Aanschouwelijk onderwijs in de Staathuishoudkunde" (1893)
◊ Elk het zijne
    "Aanschouwelijk onderwijs in de Staathuishoudkunde" (1893)
◊ Hoe de eerste sociaal-democraat naar het Binnenhof wordt gebracht
    "Uilenspiegel", 7 April 1888
◊ De herstemming in Schoterland tusschen Domela Nieuwenhuis en B.H. Heldt
    "De Amsterdammer", 25 Maart 1888
◊ Isaäk van den Dam over de Joden-socialisten vergadering
    "De Amsterdammer", 24 April 1892
◊ De moderne Laokoon
    "Amsterdammer", 3 Jan. 1892
◊ De scheuring in de sociaal-democratische partij
    "De Amsterdammer", 2 Sept. 1894
◊ De aftreding van den hoofdredacteur van "Recht voor Allen"
    "Amsterdammer", 2 Jan. 1898
◊ De sociale revolutie door Domela Nieuwenhuis voorgesteld aan Liebknecht
    "De Amsterdammer", 30 Aug. 1891
◊ Soranus (J. v.d. Nat): Mr. P.J. Troelstra
    "De Amsterdammer", juni 1901
◊ Een politieke "rattenvanger van Hameln"
    "De Tijd"
◊ Toekomstige socialistenvergaderingen
     "Vooruitgang", 3 Oct. 1903
◊ Aan de staatsruif
    "De Sociaal Democraat", 4 Dec. 1897
◊ De Hogerhuiszaak in woord en beeld
    Hoytema. Titelvignet voor een brochure tijdens de Hogerhuis-actie in 1899
◊ Propaganda-briefkaart tijdens de Hogerhuizen-actie in 1899
    Jan de Waardt - Niet in de doofpot
◊ Het ontwerp-tuchthuiswet
    M. de Roode-Heyermans. - Cort van der Linden herstelt de maatschappelijke orde
◊ Een vergadering van "Grondwet" en "Vooruitgang"
    
◊ Een der heiligen der bourgeoisie
    "De Jonge Gids" IV No. 1 (1900)
◊ De bekende plaat uit "Het Volk" van 18 Maart 1903
    A. Hahn
◊ Houdt wat je hebt
    Iris - "Het Volk", 5 Oct. 1902)
◊ De christelijke meerderheid
    A. Hahn - "Het Volk", 31 Aug. 1902
◊ "Van de Dorpspastorie naar het Torentje"
    A. Hahn - "Het Volk", 28 juni 1903
◊ De houten schildwacht
    A. Hahn - "Het Volk", 22 Maart 1903
◊ Vak-actie en arbeiderspolitiek
    A. Hahn - "Het Volk", 20 Aug. 1902
◊ Bedreigd doch wakend
    Van Geldorp - Vliegend blaadje van Katholieke zijde tijdens den stakingstijd 1903, verspreid
◊ Beschavingsmateriaal
    
◊ Openbare Vergadering te Amsterdam op Maandag 1 October 1894
    
◊ Gebouw "De Atlas" te Zwolle, waar de S.D.A.P. op 26 Augustus 1894 is geconstitueerd


webdesign & copyright
© 2001-2005 Eveline