Scheepspraet


 overzicht
Inhoud
Start
medisch onderzoek Medisch praatje


Trou-hertige aanspraak
aan de Indië-vaarders
Wilt gij vere Reizen varen
Na Oost- of West-Indiën Land,
Daar de zonne vierig brandt,
Wilt de vreemde Vrouwen sparen,
Neemt ook op uw drinken acht,
En verschoont uw kleedren zacht;
Zuiver zijn verlengt uw Jaren.


   Gij vaart naar een tropisch land, naar een u onbekende wereld. Een wereld, die grooter gevaren voor de gezondheid oplevert dan in de gematigde luchtstreken het geval is. Laat u dit echter niet verontrusten. Wanneer ge bepaalde voorschriften in acht neemt en zoo hygiënisch mogelijk leeft, dan hebt ge niets te duchten, al is de kans op infecties dan ook grooter dan in Europa.
   Het schip is een uitmuntende oefenschool in zindelijkheid, want op de beperkte woonruimte hebt ge een grootere voorzorg in acht te nemen dan elders. Wat ge eenmaal aan boord gewend zijt, kunt ge later in Indië voortzetten.

   Het begint ermee, dat gij uw handen moet wasschen na het bezoek van de toiletten en voordat ge aan tafel gaat. Wie dit overdreven vindt of jongejuffrouwachtig, heeft nog nooit door een microscoop gekeken, meer willen wij er niet van zeggen.
   Wasch uw goed regelmatig, maar hang het niet te drogen voor de luchtverversching, daar anders de motor warm loopt en de heele "air-conditioning" in de soep gaat, tot nadeel van u en van uw kameraden. Wees hygiënisch op uw lichaam. Aan boord zijn waschbakken met zoetwater gedurende bepaalde uren van den dag. Ook kunt ge een zeewaterdouche nemen. Droog uw lichaam echter goed af en laat dit niet aan de zon over, daar kan uw huis op den duur niet tegen en de gevolgen van tropischen zonnebrand behooren niet tot de aangenaamste ervaringen des levens.

   Gij gaat naar het land van "den koperen ploert", dat is het zonnetje tusschen de keerkringen. Wees voorzichtig met zonnebaden en volg steeds de voorschriften van den officier van gezondheid op. Wij waarschuwen u in uw eigen belang met den meesten nadruk tegen het onverstandig "genieten" van een zonnebad.
   Er bevindt zich aan boord in den regel geen kapper, zoodat het noodig is, dat ieder kort vóór zijn inscheping zijn coiffure zooveel mogelijk laat "kortwieken".

   De Militaire Geneeskundige Dienst is aan boord meestal vertegenwoordigd door een dokter, een tandarts, een apotheker en geneeskundig hulppersoneel, die allen tot den vasten staf behooren, daarnaast zijn een of meer officieren van gezondheid van de ingescheepte onderdeelen bij den M.G.D. ingedeeld, die voor den geneeskundigen dienst van het onderdeel zorg dragen. Men is niet karig geweest met de ruimte, die voor den M.G.D. is afgestaan, zoo belangrijk acht men den gezondheidstoestand der opvarenden. Een ziekenrapport voor behandeling en onderzoek, een apotheek, een afdeeling voor laboratoriumonderzoek, een tandartsenlokaal, een "ziekenboeg" (hospitaal) en een isolatie-afdeeling.
   "Kwartierziek te bed" kent men aan boord niet. Alle liggende patiënten komen in de ziekenboeg. Er kunnen zelfs aan boord operaties worden verricht.

   Meent ge een besmetting te hebben opgeloopen, geneer u dan niet, maar ga direct naar den dokter, loop er niet mee rond en laat er niet aan knoeien. Dit geldt voor alle besmettingen, maar vóór alles voor een besmetting met een geslachtsziekte; daar wordt u aan boord wel meer van verteld, daar juist in de tropen het besmettingsgevaar veel grooter is. Alleen een sterk moreel kan u behoeden voor uitspattingen, die u zoowel geestelijk als lichamelijk onnoembaar veel ellende kunnen veroorzaken. Volg dus de raadgevingen van den dokter en van den geestelijke op.
   Een dokter is geen boeman voor wien ge bang moet zijn. Hij staat altijd klaar om u naar vermogen te helpen. Hebt ge bezwaren, die in de drukte van een ziekenrapport niet rustig besproken kunnen worden, vraag dan gerust of de dokter u op een kalmer tijdstip kan ontvangen, dan kunt ge rustig en vrijuit met hem pratn. Wanneer ge u weet aan te passen aan de bijzondere samenleving aan boord, dan kan voor u en voor uw kameraden de zeereis worden tot een prettigen en gezonden tocht, die goede en mooie herinneringen zal achterlaten.
tropen Hygiëne in de Tropen


   Wie prijs stelt op een zoo aangenaam mogelijk verblijf in de tropen en een gezond corpus, raden wij aan om terdege nota te nemen van onderstaande gedragsregels:
 1. Vervang zoo spoedig mogelijk na uw aankomst in Indië het w.c.-papier door een "botol tjebok" (flesch of blikje met water); dit voorkomt kleine wondjes en is hygiënischer.
 2. Wasch vaak uw handen, vooral voor elken maaltijd.
 3. Laat uw etensblikken, mok, vork, lepel en mes nooit onbedekt op uw kamer staan, maar berg al uw eetgerei op, zoodat er geen vliegen en muskieten bij kunnen komen. Deze lieve insectjes zijn een gevaar voor besmetting.
 4. Laat nooit spijzen of etensresten onbedekt zijn.
 5. Eet nooit op uw slaapplaats! Ge morst zonder het te merken, de mieren krijgen er de lucht van en het duurt niet lang of ge vergaat van de mieren. Mieren zijn onprettige huisdieren.
 6. Wilt gij uw eten bewaren, plaats dan uw etensblik in een ton met water, mieren zijn slechte zeevaarders en komen er niet bij.
 7. Uw vruchten kunt ge tegen mieren beschermen door ze zoo hoog mogelijk aan een dun touw of ijzerdraad op te hangen. Met bananen gaat dit prima!
 8. Hebt ge deze voorschriften verzuimd en zit uw eten onder de mieren, gooi het dan weg. Anders eet ge "infectie", hetgeen niet goed voor uw gezondheid is. Ge kunt er namelijk aan dood gaan.
 9. Zijn uw vruchten met mieren overladen, leg dan die vruchten - als ze nog niet geopend zijn - in de zon, daar hebben mieren een broertje aan dood.
 10. In Indië kunt ge uw sigaren en sigaretten niet open en bloot bewaren en zelfs niet in een kartonnen verpakking. Een goed sluitbaar blik of een jampot, waar ge een beetje thee, zout, magnesium of ongebluschte kalk stopt, is het aangewezen middel om te voorkomen, dat gij uw rookertje om uw vinger kunt winden.
 11. Wie zijn kleeding en utirusting niet voorgoed wil bederven, moet in den regentijd twee voorzorgsmaatregelen treffen:
  a. Beddegoed, ook de klamboe, indien eenigszins mogelijk, dagelijks in de zon laten drogen.
  b. Kleeding, uitrusting, boeken, enz. minstens twee keer per week in de zon drogen. In den drogen tijd is zoowel voor beddegoed als voor de rest één keer per week zondroging voldoende.
 12. Laat uw schoenen nooit in de zon drogen, maar in den wind en buiten de zon.
 13. Hang uw kleeding altijd binnenste buiten te drogen, daar zij anders verkleurt.
 14. Drinkwater, waarvan de betrouwbaarheid niet bekend is, mag alleen gekookt gebruikt worden. Minstens tien minuten moet het hebben gekookt, wil het onschadelijk zijn. Dit is een heel belangrijk voorschrift, waaraan ge u stipt moet houden, daar de tropen anders heel gul worden met typhus en dysenterie. Hetzelfde geldt voor water waarmee uw tanden worden gepoetst en het eetgerei wordt schoongemaakt. Poets uw tanden liever met thee dan met onbetrouwbaar water. De koks moeten niet nalaten om kokend water beschikbaar te stellen, waarin het eetgerei kan worden ondergedompeld.
 15. Als ge de vuilniston laat openstaan, hebt ge in een minimum van tijd een vliegenplaag.
 16. Om dezelfde reden is het noodig om etensresten en afval in een kuil te begraven en er minstens 20 cm aarde over te gooien.
 17. Wasch dagelijks uw vuile kleeding, daar anders de zure zweetlucht op de kamer niet te harden is.
 18. Om vlekken in de lenzen van uw kijker of foto- en filmtoestel te voorkomen, moet ge er hetzelfde mee doen als met uw rookertje (zie punt 10).
En wees nu geen branie en denk niet, dat ge het beter weet dan ervaren tropen-bewoners.
eetgerei


webdesign & copyright
© 2000-2003 Eveline