Scheepspraet


 overzicht
Inhoud
Start
De schipvaert naar Indiën [2]


   Port Said heeft door het Suez-kanaal een Amerikaansche ontwikkeling gekregen. Van een woestijnnest werd het een stad van meer dan 100.000 inwoners, een der belangrijkste bunkerhavens ter wereld en een vergaarbak van alle nationaliteiten. Wij zullen u van deze stad, die iedere cultureele beteekenis mist, niet teveel vertellen, daar het passagieren toch niet mogelijk is, doch één goede raad: pas op voor de handelaren, die om het schip heen zwermen; zij zeteen u af en verkoopen meestal ondeugdelijke waar. Vruchten en versnaperingen mogen onder geen enkele voorwaarde worden gekocht, in het belang van uw buik en uw portemonnaie.

   Van Port Saïd gaat de vaart naar El Kantara, een belangrijk spoorwegstation naar het eind van het meer. Dan gaat het precies Zuid tusschen twee werelddeelen door. Aan stuurboord Afrika, aan bakboord Azië. De oevers worden wat hooger, nog zeventien mijl en ge komt aan het meer van Timzah, waar aan den Westelijken oever Ismailia ligt.
   Nog tien mijl en ge bereikt het groote Bittermeer. Bij den ingang hiervan werd de dam doorgestoken, die de verbinding nog verbrak tusschen de wereldzeeën. Twaalf mijl na de Bittermeren is het einde van dit interesante kunstwerk bereikt. Hier ligt Suez, eertijds de overlaadplaats door de karavanen, waar reeds in de oudheid een drukke handel gedreven werd, thans een moderne stad met 40.000 inwoners.
   Wij hopen, dat de kanaaltocht u iets van het Oostersche leven laat zien. Arabieren, die naast hun kameel neerknielen, om met het gelaat naar Mekka hun gebeden te zeggen, schilderachtige oasen in een woestenij van zand en steen, kleurig leven in en omgeving, die niets dan vaalheid is. Ge kunt wellicht aan den verren einder den berg Sinaï ontwaren, waar het Mozes vergund was om de tafelen der Wet uit de handen van den God van Israël vergund was om de tafelen der Wet uit de handen van den God van Israël te ontvangen. Gij beweegt u in een andere, volkomen vreemde wereld, in een land van mysterie.

mozes

   De Roode Zee, die thans volgt, voert u door één van de warmste gebieden der aarde, het kan hier smoorheet zijn, als van de eindelooze woestijn de wind niets dan hitte aanvoert. Het is dan ook een verfrissching wanneer ge de Golf van Aden bereikt, door de nauwe straat van Bab-El-Mandeb. Aanlokkelijk ziet de kust er niet uit. Men zegt dat in Perim een kameel schrikt wanneer hij een boom ziet.
   Ook hier hebben de Engelschen er weer voor gezorgd, dat ze een sleutelpositie in handen kregen. Aden, dat ge aan bakboord ziet, is een van de vele sterkten, waar het Engelsche Imperium zijn kolossale macht aan ontleent.

   Vierhonderdtweeënzestig zeemijlen scheiden u van het laatste puntje van Afrika, Kaap Guardafui, en dan volgen er 1726 mijlen van lucht en water, als wij het nietige stipje Minikoy niet meerekenen. Het kan hier in het gevorderde voorjaar geducht spoken, doch de Indische Oceaan kan ook ales een lui bewegend watervlak onder het schip doordeinen. Wij gunnen u het laatste. Wie van lucht, water en een stralenden sterrenhemel houdt, zal geen berouw hebben van dezen tocht over de wijde wereldzee. Prachtig zijn de zonsop- en ondergangen en interessant kan het dierenleven hier zijn; dolfijnen buitelen sierlijk door de boeggolf en waar het schip zich vertoont, schieten vliegende visschen als heel kleine zweefvliegtuigjes uit het water. Met een beetje geluk zult ge hier ook groote scholen potvisschen kunnen zien.

   Wij willen nog iets vertellen van de in dit gebied heerschende winden. Van April tot September staat er een wind uit Zuidelijke richting, daar de groote Siberische vlakte dan krachtig verwarmd wordt, want een verdunning van de lucht tot gevolg heeft. Door de omwenteling der aarde krijgt de wind een Zuidwestelijke richting. De constant waaiende Zuidoost-passaat op de Zuiderbreedte buigt zich als zij de evenaar overgaat, eveneens in Zuidwestelijke richting. Het gevolg is, gelijk wij hierboven reeds vertelden, dat het speciaal tusschen 55 en 65 graden Oosterlengte aardig te keer kan gaan.
   Gedurende den Hollandschen winter vertoont de Indische Oceaan een veel vriendelijker beeld. Dan wordt Siberië sterk afgekoeld en waait de Noordoostelijke moesson, die droog is en doorgaans helder weer met zich brengt.
   Vooral degenen, die gedurende den Zuidwest-moesson dezen uithoek van den Indischen Oceaan oversteken zullen er niet rouwig om zijn als zij eventueel Colombo aandoen. Ook van deze stad zal onze beschrijving kort zijn, daar het een Tantaluskwelling zou wezen om u de heerlijkheden te teekenen, waaraan stad en eiland Ceylon zoo rijk zijn.
   Het eiland kwam aan Engeland bij den vrede van Amiens in 1804. Nederland verloor toen den parel van zijn koloniën. Nog tal van oude huizen en kerken, ja zelfs de namen der Singalezen herinneren nog aan den Hollandschen tijd.
   Nu nog een rukje van 980 mijl en we zijn in Indië, in Sabang, het kleine eiland van Sumatra's Noordpunt.

sabang

   Indien ge op dit weelderige eiland aankomt, moogt ge van boord om te passagieren. Uw voet betreedt voor het eerst Indischen bodem. Er worden excursies over het eiland georganiseerd en ge hebt dus alle gelegenheid om u te verlustigen in de uitbundige weelde der tropische natuur. Het schitterende bergmeertje met zijn onvergelijkelijke pracht van waterlelies en lotusbloemen, het telkens weer verrassende uitzicht over de diepblauwe baai, die zoo'n prachtige ligplaats vormt voor de schepen, die hier komen bunkeren. Diep en verzadigd zijn de kleuren van dit eiland, indrukwekkend steekt het silhouet der bergen af tegen den ijlen tropischen hemel.

   Wanneer gij uw blik over de Sabang-baai laat wijden, bedenk dan dat hier H.M.'s flottieljeleider "Tromp" gedurende den oorlog tegen Japan een schitterende staaltje van zeemansmoed ten beste heeft gegeven. Met eenige Engelsche jagers maakte de "Tromp" een gewaagde raid door de baai, uit alle kanonnen schietend en een geweldige ravage aanrichtend in de Japansche versterkingen. De lichte kruiser bevond zich binnen het onmiddellijke bereik an het vijandelijke geschut en kreeg dan ook eenige treffers te incasseeren, maar de "Tromp" was een "lucky ship", dat al door de ergste gevaren heen gekomen was. Als door een wonder explodeerde één der Japansche granaten zonder schade van beteekenis te veroorzaken. De andere waren blindgangers, die door een paar onverschrokken leden der bemanning met een keurig boogje over boord werden gesmeten. Niet één schip van het kleine dappere eskader ging bij dezen verrassenden aanval verloren.

   Nog 1150 mijl scheiden uw schip van het einddoel Tandjong Priok. De reis gaat door Straat Malakka langs Singapore, weer een van Britannië's machtige sterkten. De sensationeele voorvallen, die gedurende den laatsten oorlog Singapore tot middelpunt hadden, zullen u nog in het geheugen liggen. Wellicht herinnert gij u nog den somberen dag, toen Churchill den val van deze "onneembare" vestingstad moest melden.
   Gij vaart tusschen Banka en Sumatra door, passeert nog een kort stuk Javazee en dan is het of de havenhoofden van Priok zich beschermend om het schip slaan.
   Gij zijt op de plaats van bestemming!
   Het is echter mogelijk, dat het schip een andere route kiest en over den Indischen Oceaan Sumatra zuidelijk langs vaart om door Straat Soenda het doel van de reis te bereiken. In dit geval ziet ge water, water en nog eens water.
   En wat zullen wij u daarvan vertellen...?


zeeweg naar IndiŽ


webdesign & copyright
© 2000-2003 Eveline