Scheepspraet


 overzicht
Inhoud
Start
post De post en wat daaraan vastzit

   Een van de belangrijkste aangelegenheden voor een soldaat, die ver van zijn vaderland zijn plicht doet, is de verbinding met thuis. Gedurende den oorlog hadden de Amerikanen een organisatie in het leven geroepen, waardoor de post, wáár ook de afzender in Amerika woonde en in welken uithoek van de rimboe de geadresseerde zich ook bevond, binnen een week op de plaats van bestemming was. Dit kostte millioenen dollars, maar de regeering had het ervoor over, zoozeer was zij overtuigd van het belang eener feilloos werkende briefbestelling.
   Ook onze regeering is stellig niet in gebreke gebleven. Het Ministerie van Oorlog heeft in overleg met het hoofdbestuur der P.T.T. de volgende regeling getroffen.

Verzending
   Brieven van militairen kunnen alleen portvrij naar Nederland, Engeland en Indië worden verzonden vanuit Port Said en de plaats van aankomst in Indië. Men moet de volgende bepalingen in acht nemen:
a. De brief mag niet zwaarder zijn dan 20 gram.
b. In den linkerbovenhoek schrijft men het woord "militair" en in den linkerbenedenhoek moet de afzender zijn rang, naam, voorletters, legernummer en onderdeel vermelden. Hieronder zet hij zijn handteekening.
   Brieven van militairen, bestemd voor andere landen kunnen eveneens alleen uit Port Said en de plaats van aankomst in Indië per luchtpost verzonden worden, indien zij met twintig centen zijn gefrankeerd. (België tien centen.)
    Behalve de bepalingen, die wij hierboven reeds hebben vermeld, moet in den linkerbovenhoek onder woord "militair" vermeld worden "per luchtpost tot Amsterdam".
   Deze brieven gaan namelijk per luchtpost tot Amsterdam en vandaar met de gewone middelen van vervoer.

Ontvangst
   Brieven bestemd voor militairen aan boord van troepentransportschepen moeten als volgt worden geadresseerd:
   Rang, naam, legernummer, onderdeel, aan boord van .... Veldpostkantoor Batavia.
   Naar tijdstip van binnenkomst stuurt de P.T.T. deze brieven naar Port Said of Indië. Zij mogen niet zwaarder zijn dan twintig gram en moeten tegen binnenlandsch tarief worden gefrankeerd. Is de brief zwaarder dan twintig gram, dan moet hij door den afzender normaal gefrankeerd worden.
   Wil men dat een brief den geadresseerde in Port Said nog bereikt, dan moet deze binnen twee dagen na het vertrek van het schip uit Nederland worden gepost.

Postzegels
   Zegels worden eventueel door bemiddeling van den postagent aan boord verstrekt.

Telegrammen
   De mogelijkheid bestaat om voor eigen rekening particuliere radio-telegrammen naar Nederland te verzenden. Deze telegrammen moeten door tusschenkomst van den ruimcommandant bij den C.O.T. aangeboden worden. Behandeling heeft plaats in volgorde van binnenkomst.
   Op ieder postkantoor in Nederland kan men telegrammen verzenden aan militairen aan boord van een troepentransportschip. De adresseering is als volgt: Naam, aan boord ........ (naam van het schip), via Scheveningen-radio.
postbode
ontwikkeling en ontspanning Ontwikkeling en ontspanning

   "Verveling is des duivels scheepskussen", zouden wij met een kleine variatie op de bekende zegswijze kunnen schrijven. Ieder modern leger wijdt zooveel mogelijk aandacht aan lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en ontspanning. De vaste stad beschikt over:
   Filmapparatuur met films, accordeon, bokshandschoenen, damborden, dominospelen, kaartspelen, dekbalken, sjoelbakken, trektouwen, een pingpongspel, werpspiesspelen en leesboeken; alles slechts hulpmiddelen; de goede stemming aan boord moet uit jezelf komen.
   Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat ge eigener beweging alles kunt meenemen wat voor sport en ontspanning bruikbaar is, mits dit niet in excessen vervalt zooals ijshockeybanen en bioscooporgels.


webdesign & copyright
© 2000-2003 Eveline