Scheepspraet


 overzicht
Inhoud
Start
orde-reglement Reglement van Orde

   Wij hebben het al reeds gezegd: Een troopcarrier is geen luxeschuit, welker passagiers als eersteklas hotelgasten verwend worden. Men heeft er een redelijk leven, dat zelfs aangenaam kan worden als de stemming aan boord goed is en niet iedereen voor zichzelf leeft. Zijn we kameraden of niet?
   Het verkeer aan boord moet beperkt worden. Algemeene regelen zijn hiervoor niet te geven, daar het eene schip nauwelijks op het andere lijkt.
   Voor ieder schip gelden aparte voorschriften, samengevat in het "Reglement van Orde". die ge van uw ruimcommandant wel zult hooren. Meestal komen deze neer op het niet geoorloofd zijn van het volgende:
   aanraken van de reddingsbooten en -vlotteninstallaties;
   komen aan de luchtververschingsinstallaties of deze in werking stellen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan;
   eenige verandering hierin aanbrengen en den luchttoevoer belemmeren;
   verplaatsen van scheepsmeubilair buten de plaats, waar het thuis behoort;
   geven van fluit- of trompetsignalen zonder toestemming van den C.O.T.;
   gebruiken van zoet water anders dan voor drinkdoeleinden, tenzij hier uitdrukkelijk door den C.O.T. toestemming voor is verleend;
   wasschen van kleeding enz. in zoet water en in andere waschbakken, dan die daarvoor aangewezen zijn;
   openen van gesloten patrijspoorten, tenzij met toestemming van den C.O.T.;
   aan dek brengen van beddegoed zonder toestemming van den C.O.T.;
   buiten de oefeningen of buiten noodzaak aan dek brengen van zwemvesten, dan wel het gebruik hiervan tot zit- en ligdoeleinden;
   verwisselen van hut zonder toestemming van den C.O.T.
   Gesloten houden van hutten op zee;
   deponeeren van vuil en afval elders dan in de daarvoor bestemde bakken (dus niets overboord werpen);
   aanbrengen van waschlijnen en drogen van waschgoed in de ruimen;
   bovendeks vertoeven in ander dan het voorgeschreven tenue;
   spuwen op de dekken;
   voeding vanuit de plaats waar gegeten wordt naar elders mede te nemen;
   hazardspelen.

   Een ernstige doch onontkoombare beperking is, dat er in de tusschenhavens niet gepassagierd kan worden. Er zijn bepaalde buitenlandsche voorschriften, die dit verbieden; klachten en bezwaren tegen deze regeling kunnen eventueel naar de U.N.O. gestuurd worden. Veel succes kunnen wij u echter niet voorspellen.
   Over het groeten aan boord: er wordt alleen gegroet bij officieele inspecties en als men zich bij een meerdere meldt. Het spreekt vanzelf, dat de burgerlijke beleefdheid in acht genomen wordt, zoodat b.v. de Gezagvoerder, als hij zich over het schip beweegt, gegroet wordt.
   De wapens mogen niet door den soldaat zelf worden bewaard, doch worden alle in een bepaalde ruimte opgeborgen. Daar echter het vermoeden bestaat dat een soldaat een heimwee-achtig gevoel krijgt wanneer hij zijn geweer in vier weken niet zou zien, is de gelegenheid opengesteld om gedurende de reis de wapens te onderhouden. Wij zijn ervan overtuigd, dat iedere soldaat dit met groote instemming zal vernemen.

wapenonderhoud
dagindeling De Dagindeeling

   Hoewel de dagindeeling aan boord afhangt van de omtandigheden en van de inzichten van den Gezagvoerder en den C.O.T., is er toch wel een regel te stellen, die in hoofdzaak hierop neerkomt:
   Om 6.00 uur heeft de réveille plaats. Het is niet de gewoonte op een troepenschip om met een kopje thee op bed te worden gewekt. Hoe dit wel gebeurt merkt ge vanzelf. Teneinde de spieren lenig te houden brengt men den prillen ochtenstond door met het eventueel "stuwen" van hangmatten, ruimen schoonmaken, enz.
   Om 7.30 uur wordt er ontbeten, terwijl de uren tusschen 8.30 en 11.30 uur veraangenaamd plegen te worden met binnendienst.
   Om 10.00 uur heeft er een inspectie op orde en netheid plaats.
   Om plm. 12.00 uur staat het middageten "op tafel", een populair moment van de dag dus.
   Van 14.00 tot 16.00 uur wordt aan boord de stilte in acht genomen; dit is echter een bezige stilte, daar rustige theorie kan worden gehouden.
   Het avondeten wordt u om plm. 18.00 uur voorgezet en om 20.00 uur is het alweer tijd om de hangmatten op te hangen.
   Om 22.00 uur gaan de lichtn uit. Hieruit kunt ge concludeeren, dat de tijd tusschen 22.00 uur en 6.00 uur aan het slapen wordt gewijd.
   Tenslotte zij nog meedegedeeld, dat op verschillende tijden corveeploegen uit de troep zullen worden aangewezen, die den Civielen Dienst moeten bijstaan, aangezien deze slechts berekend is op een normale bezetting van het schip; van Maatschappij-zijde zijn de sleutelposities echter reeds eenigszins versterkt.

boeg

webdesign & copyright
© 2000-2003 Eveline