Scheepspraet


 overzicht
Inhoud
Start
inscheping De Inscheping


   Het lijkt een heele toer om een paar duizend man in te schepen en toch is het dat niet. Menige Montessorischool mocht willen, dat de kindertjes zoo braaf en ordelijk binnen kwamen als de soldaten dat doen in een troepenschip. Alles gaan "vanzelf", d.w.z.: alles is zoo prima voorbereid en zoo helemaal op de practijk afgestemd, dat het den schijn wekt alsof er geen moeilijkheden aan verbonden zijn. Maar degenen, die met de inscheping zijn belast, weten maar al te goed hoeveel hoofdbrekens er aan het embarkeeren vooraf is gegaan. Hun taak wordt echter zeer vergemakkelijkt door de rustige houding en de goede discipline van de troep zelf. De inscheping is een voorbeeld van de degelijkheid van ons volkskarakter!
   Als de trein aankomt bij de groote loods, dan flappen op commanda alle portieren open en komen de manschappen ordelijk de coupé's uit. Zij trekken eest lang den cantinewagen, waar hun een kop koffie en een koek wordt verstrekt. Dan volgt de opstelling in volgorde der appèllijsten. Rustig gaat het dan langs den inschepingsofficier, herkenbaar aan een rood-wit-blauwen armband, die op de hem door den Commandant verstrekte appèllijst de passeerenden afstreept en die u uw maaltijdenkaart verstrekt, waarop tevens staat aangegeven, in welk ruim ieder gelegerd wordt.

transport

   Terwijl een militaire kapel pittige marschen blaast, stroomt de groote loods geleidelijk leeg. Van te voren ingewijden, gerecruteerd uit de reeds minstens één dag eerder geëmbarkeerde bagageploeg, die de ruimbagage aanvoert, en den inschepingsofficier bijstaat, brengen u naar de legeringslaats en daar staat de "ruim-"-commandant al klaar om u op te vangen. Hij wijst u een plaats aan. Alle ondercommandanten gaan met hun onderdeel aan boord. Ge zult zelf merken hoe gesmeerd alles verloopt, men wordt meer geschoven dan dat men zelf schuift.
   De ruimcommandant brengt u dan op de hoogte van de direct van kracht zijnde ordemartegelen, samengevat in het "Reglement van Orde". Voorts wijst hij u o.a. de plaats waar ge uw bagage kunt "stuwen"; hij zal u er op attent maken, dat nooit een kleedingstuk tegen den scheepswand mag rusten, die scheepswand "zweet" en het gevolg zou zijn, dat uw spullen vochtig werden. Volg zijn aanwijzingen precies op, want die worden niet gegeven om u te hinderen, maar juist om uw reis zoo geriefelijk mogelijk te maken. Een rijke ervaring met het troepenvervoer heeft heusch wel uitgewezen, wat practisch is en wat niet. Vertrouw dus op de gerechtvaardigheid van ieder bevel en gij zult er wel bij varen.
   Pas als hij u loslaat kunt ge een verkenningstocht door het schip maken. De militaire politie is er natuurlijk voor om u gedurende dit onderzoek de noodige vaderlijke aanwijzingen te geven en het is wel van belang om deze aanwijzingen stipt op te volgen, want anders wordt de goede gang van zaken belemmerd.

Zoo zijn b.v. op elk schip de brug, de bak en de 'kampanje' verboden terrein en is het niet geoorloofd, te klimmen in of te zitten op masten, tuig, boomen, reddingsbooten, enz. enz.

   Wie eenmaal aan boord is "zit in het schuitje en moet meevaren". Het kan niet worden toegestaan, dat ge weer aan den wal gaat en daar is trouwens geen enkele reden voor, want daar staat toch niemand om afscheid van u te nemen. Dat hebt ge thuis al gedaan in een heel wat geschikter omgeving dan de drukke kade.
   Tenslotte:
   Neem de douane-bepalingen stipt in acht. Met de visitatie loopt het wel los, maar wees voorzichtig! In de plunjezakken mogen zich alleen lijfgoederen en persoonlijke bezittingen bevinden en het is streng verboden om deviezen mee te nemen. Aan die deviezen zoudt ge ook weinig hebben, want er bestaat helaas geen gelegenheid om in de tusschenhavens te passagieren. Houd er rekening mee, dat de douane-beambten volkomen gerechtigd zijn om een onderzoek in te stellen en deze heeren beschikken over een zesde zintuig, zij hebben nl. een fijn gevoel voor het ontdekken van zondaars. Evenals bij het vertrek van een vliegtuig, kan er gedurende de inscheping geen verbinding bestaan tusschen militairen en personen aan den wal. De wereld bestaat nu eenmaal uit deviezeneilandjes en ieder dient te bedenken, dat hij zijn land benadeelt door clandestienen deviezenuitvoer en dat hij bovendien nog vies tegen de lamp kan loopen. Fatsoen en verstand gaan hier samen!

militaire kapel

webdesign & copyright
© 2000-2003 Eveline