Scheepspraet


 overzicht
Inhoud
Start
gezagsverhoudingen De gezagsverhoudingen

   Iedere militair moet zijn "rangen en graden" kennen. Wij nemen natuurlijk onmiddellijk aan, dat deze voor geen uwer eenige geheimen meer bevatten. Maar aan boord van het troepenschip zijn die rangen en graden een tikje samengestelder dan op het land.
   Zoolang de zeeën bevaren worden is de gezagvoerder "naast God schipper op zijn schip". Hij is immers verantwoordelijk voor de veilige vaart en het spreekt dus vanzelf, dat hij onder bepaalde omstandigheden beslissingen moet nemen zonder geremd te worden door wien dan ook.
   Maar de troepen staan van het oogenblik van inscheping af onder bevel van den Commendeerenden Officier Troepen (C.O.T.). De Minister van Oorlog heeft dezen functionaris aangewezen om met zijn "vasten staf" den gezagvoerder van het schip bij te staan, en een verbinding te vormen tusschen de scheepsleiding en de troepencommandanten. Het was noodig een overkoepelende instantie te scheppen, die bekend is met de bijzondere omstandigheden van ene bepaald schip. Men zou dus den C.O.T. kunnen vergelijken met den garnizoenscommandant, doch met de strafbevoegdheid van een korpscommandant.
   Waar het nu onpractisch zou zijn om den gezagvoerder lastig te vallen met velerlei kwesties, die met het eigenlijke troepenvervoer in verband staan, is er bij de meeste maatschappijen een schakel tot stand gebracht tusschen den gezagvoerder en den C.O.T.: deze wordt de "Troepenofficier" genoemd. Doorgaans bekleedt een scheepsofficier in den rang van eersten stuurman deze functie. Bij hem komen alle aangelegenheden van scheepszijde terecht, terwijl bij den C.O.T. langs den gewonen militair-hiërchieken weg de militaire kwesties te berde gebracht kunnen worden.
   De gezagvoerder is kenbaar aan vier gouden banden op de mouw, de eerste stuurman aan drie, enz.
   Het is niet mogelijk om een preciese beschrijving te geven van de distinctieven, welke door de scheepsoffocieren gedragen worden. Deze verschillen n.l. bij de onderscheidene maatschappijen.
   Wij onderscheiden drie diensten: dekdienst, machinekamerdienst en civiele dienst. Aan het hoofd van den eersten dienst staat de eerste stuurman; de eerste machinist staat aan het hoofd van den uiterst belangrijken dienst in de machinekamer; de purser of administrateur zwaait zijn scepter over den civielen dienst, bijgestaan door een "Maître d'Hôtel" of "Restaurateur" en hofmeesters. Dit is bij iedere maatschappij eenigszins anders geregeld, in ieder geval zijn zij de lieden, die zorgen voor het "bikkesement", want bij een soldaat nogal eens belangstelling pleegt te wekken!


webdesign & copyright
© 2000-2003 Eveline