Scheepspraet


 overzicht
Inhoud
Start
troepenschip Het Troepenschip

   Het zal u duidelijk zijn, dat een troepenschip niet uitsluitend uit eersteklasse luxehutten bestaat, geheel erop berekend om verwende dames zoo min mogelijk het gevoel te geven, dat zij zich bevinden op een stoer, eerlijk zeeschip. de moderne mailbooten waren drijvende hotels geworden, waar de gasten soms op de belachelijkste manier werden verwend. Bijna niet overdreven is het verhaal van den meneer, die, midden op den Atlantische Oceaan, aan den stuurman vroeg: "Ober, kunt u mij ook zeggen waar de zee is?"
   En toch zijn onze troepentransportschepen veelal gevormd uit mailbooten en groote vrachtschepen. Ze zijn zoodanig ingericht dat een zoo groot mogelijk aantal militairen vervoerd kan worden. Er is voor gewaakt dat de hygiënische toestand aan boord aan redelijke eischen voldoet, maar een kind kan begrijpen dat alles op de practijk gericht is!
   Nu hangt het alleen en uitsluitend van uzelf af of de reist al of niet aangenaam verloopt. Een Hollandsche jongkerel is geen verwijfd knulletje. Hij moet tegen een stootje - ook als dat stootje van een slingerend schip komt - bestand zijn. Kniesooren en smeerpoetsen maken het zichzelf niet prettig en ook hun buurman niet. Wie er rekening met een ander houdt, doet zichzelf den besten dienst!
   Zeer waarschijnlijk heeft het schip, dat u naar Indië brengt, reeds een geschiedenis als "troopcarrier". Er zijn er, die rijk versierd zijn met de wapenschilden van de vele regimenten, welke zij gedurende den oorlog op gevaarvolle reizen, belaagd door Duitsche en Japansche onderzeeërs, naar het oorlogsterrein vervoerden. Vergeleken bij die hachelijke tochten is de reis, die gij maakt, een pleziertje. Denk bij het onvermijdelijke, doch zeer wel te dragen ongemak, aan uw millioenen kameraden der geallieerde legers, die onder heel wat dreigender omstandigheden op ditzelfde schip over de zeven wereldzeeën hebben gevaren. En wees een man!

   Wij kennen twee soorten van troepenvervoer, die beide door het Nederlandsche leger gebruikt worden.
   Er zijn troepentransportschepen, die ingericht zijn volgens het Engelsche systeem, d.w.z.: in uw ruim wordt 's avonds uw hangmat opgehangen en in ditzelfde ruim gebruikt gij uw maaltijden. In de schepen, ingericht door de Amerikanen, is het anders: zij richtten één boventusschendek van een ruim in tot eetzaal en plaatsten daar een complete keukeninstallatie, die de troep van voedsel voorziet. Op deze schepen wordt gegeten volgens het cafetaria-systeem, men loopt daar met een in vakjes verdeeld metalen blad langs de keuken om aardappels, groenten, vleesch, jus en dessert in ontvangst te nemen. Wordt er niet gegeten, dan is die eetzaal tevens mess en ontspanningslokkal. De troepen slapen in de overige tusschendekken niet in hangmatten, maar in zoogenaamde standees, dat zijn vaste ijzeren ramen waartusschen zeilgoed is gespannen.
   Het Amerikaansche systeem lijkt veel beter dan het Engelsche, maar aan den anderen kant laat de Britsche methode veel meer ruimte over voor ontspanning, oefeningen, gymnastiek enz. En ruimte is op een schip van een moeilijk te overschatten beteekenis.
   Helaas kan er aan boord van een troepentransportschip geen ruimte overschieten voor een cantine. Maar toch zorgt de CADI ervoor dat aan de militairen begeerlijkheden van verschillenden aard verstrekt worden. Wij noemen: sigaren, sigaretten, chocolade, koeken, veters, schoensmeer, tandpasta, scheerzeep en wat dies meer zij. Het rookrantsoen aan boord is royaler dan aan den wal. En goedkooper ook, daar het vrij is van belasting.
   's Avonds worden er dranken beschikbaar gesteld, waarvoor men niets behoeft te betalen.
   Een troepentransportschip vaart droog! Voor slechte verstaanders willen wij dit even verduidelijken: er is aan boord geen borrel of biertje te krijgen.
drinken


webdesign & copyright
© 2000-2003 Eveline