Geschiedenis N-Nederland-inhoud

 overzicht
Inhoud
Start
INHOUD


EERSTE HOOFDSTUK
Inleiding, en terugblik op het voorgaande. - Toestand der partijen bij den dood van Willem IV. - Karakterschets van prinses Anna. - Voorzieningen op het inwendig bestuur. - Besparingen. - Vrede met Marokko. - Verheffing van Willem V tot Ridder der orde van den Kouseband. - Het Huis te Britten vertoont zich voor het laatst. - Geschil tusschen de Admiraliteiten van Holland en van Zeeland - en tusschen het Hof en de Staten van Friesland. - Wederspannigheid in Suriname gedempt. - Heldendood van Philippi. - Tocht van Kniphausen naar Balsora. - Misnoegen tusschen de Prinses en de Stad Amsterdam. - Oorlog met Algiers. - Oorlog tusschen Engeland en Frankrijk. - Zending en verrichtingen van d'Affry. - De Republiek verklaart zich onzijdig. - Verbond tusschen Engeland en Pruisen, en tusschen Frankrijk en Oostenrijk. - Aanhouding onzer schepen door de Engelschen. - Voorstellen tot vermeedering van zee- en landmacht. - Vrije doortocht van krijgsbehoeften aan de Franschen toegestaan. - Oostende en Nieuwpoort door de Franschen bezet. - Vermeerdering der landmacht afgestemd. - Verbintenis tusschen de Regenten-familiën. - Oneenigheid tusschen de Goevernante en de Regeering van Haarlem. - Bezendingen van kooplieden bij de Goevernante. - Haar dood.


TWEEDE HOOFDSTUK
Gezantschap naar Engeland over 't aanhouden der schepen. - Besluit der Staten van Holland, betreffende de verkiezingen te Haarlem. - Huwelijk van prinses Karolina. - Gevecht van Dedel tegen eenige Engelsche schepen. - Vrede tusschen Engeland en Frankrijk. - Opstand in de Berbicen. - Verrichtingen in Oost-Indiën. - Voorstel der Zevenwolden tot vervroeging van 's Prinsen meerderjaardigheid. - Dood van prinses Maria Louiza.


DERDE HOOFDSTUK
Karakter van Willem V. - Hij verzoekt om zijn instruktie als Stadhouder. - Akte van konsulentschap. - 's Prinsen huwelijk. - Moeilijkheden met Friesland en Zeeland. - Willem Frederik geboren. - Dood van Steijn. - Van Bleiswijk, Raadpensionaris. - Gedenkteeken voor Vondel. - De Schouwburg te Amsterdam verbrandt. - Willem George Frederik geboren. - Oorlog tusschen Engeland en Noord-Amerika. - Verzoek van Engeland om de Schotse brigade. - Karakter en rede van Capellen tot de Pol. - Verdrag tusschen Frankrijk en N. Amerika. - Zijdelingsche handel van onzen Staat met N. Amerika, in weêrwil der vertoogen van Engeland. - De afschaffing der Drostediensten door Capellen voorgesteld. - Eisch van Frankrijk, dat de Republiek de vrije vaart tegen Engeland zal handhaven. - Edikt ten nadeele van onzen hadel door Frankrijk genomen, doch op Amsterdam en Haarlem niet toepasselijk gemaakt. - Besluit tot versterking der zeemacht. - Engeland vraagt om hulpbenden, die geweigerd worden. - Paul Jones in Texel. - Een konvooi inder Bylandt zeilt uit en wordt in Engeland opgebracht. - Onbepaald konvooi verleend. - De Republiek treedt met Rusland en de Noordsche Mogendheden in een verbond van gewapende Neutraliteit. - Geval met de papieren van Laurens. - Oorlogsverklaring met Engeland.


VIERDE HOOFDSTUK
Toestand der Republiek bij het uitbreken der vijandelijkheden. - Koopvaarders en oorlogsschepen door de Engelschen genomen. - Maatregelen tot tegenweer zoo hier te lande als in de Koloniën genomen. - Tocht van De Roock. - St. Eustatius en andere Bezittingen der Republiek door de Engelschen genomen. - Dood van Crul. - De Prins van werkeloosheid en verzuim beschuldigd. - Pogingen van Amsterdam om den hertog van Brunswijk te verwijderen. - Ontmoeting van de zeekapiteins Melvill en Oorthuys met twee Engelschen. - Zeeslag bij Doggersbank. - Belooningen aan Zoutnan en zijn strijdgenooten uitgereikt. - Jozef II vernietigt de Barrière. - Adams als gezant van N. Amerika erkend. - Gemeen overleg met Frankrijk. - Vredesvoorslagen van Engeland afgewezen. - Memorie, door den Prins ingeleverd. - Zoogenaamde St. Nikolaas-oproer in den Haag. - Vrede tusschen Engeland en Frankrijk. - Vrijkorpsen opgericht. - De voordracht der Magistraten aan den Prins betwist. - Vernederende vrede met Engeland.

VIJFDE HOOFDSTUK
Eischen van Jozef II. - Bezwaren tegen den hertog van Brunswijk - deze neemt zijn ontslag. - Burgerwapening. - Opschudding te Rotterdam. - Kommissie van onderzoek derwaarts gezonden. - Kaat Mossel in rechten betrokken. - Geva van Trago te Leiden. - Strenge publikatiën tegen Oranje-leuzen en liedjes. - Grondwettige Herstelling gepredikt. - Toestand der Gewesten. - Merkwaardige gezegde van Capellen tot den Pol. - Zijn dood. - Opschudding te Utrecht en te Amersfoort. - Krijgsvolk naar deze laatste Stad gezonden. - Vernederende vrede van Fontainebleau. - Opschudding in den Haag: Willem V van het kommamdo aldaar ontzet. - Scheuring tusschen de partijen. - Vroedschap te Utrecht door de Burgerij veranderd. - De Vergadering der Staten van dat Gewest naar Amersfoort verlegd. - Verijdelde aanslag der Stadhoudersgezinden in den Haag. - Overijsel patriotsgezind. - Friesland handhaaft de rechten van den Stadhouder. - Gelderland vaardigt een publikatie uit tegen het indienen van Adressen. - Hattem en Elburg door krijgsvolk bedwongen. - Heftige aanklachten deswege tegen Willem V ingebracht. - Holland besluit, troepen naar den kant van Utrecht te zenden. - Beklag deswege van Friesland en Zeeland. - Pogingen, van wege Pruisen en Frankrijk gedaan om de geschillen te vereffenen. - De partijen gewapend tegen elkander over.


ZESDE HOOFDSTUK
Toenadering tusschen de Oranje-gezinden en gematigde Patriotten. - Gewelddadige maatregelen, door de ijveraars in 't werk gesteld. - De Vroedschap te Amsterdam door de Burgerij gedwongen, tot het in dienst houden van het korps van Salm te stemmen, andere Afgevaardigen ter vergadering van Holland te zebnden, en negen harer leden te ontstaan. - Moedige taal van Dedel. - Regeeringsverandering te Rotterdam, door de Burgerij bewerkt. - Zeeland toont zich stadhoudersgezind. - Franeker wordt het middelpunt der Friesche patriotten. - Gevecht aan de vaart bij Vreeswijk. - Tegenstrijdige besluiten, door de Algemeene Staten en door die van Holland genomen. - Plundering te Amsterdam, Middelburg en elders. - Verklaring van Willem V. - Kommissie ter defensie van Holland benoemd. - De Prinses reist naar den Haag: zij wordt aan de Goejansverwellensluis aangehouden, en gedwongen terug te keeren - Haar beklag deswege. - Pruisen vordert voldoening voor de haar aangedane beleediging. - Hevige besluiten, door de Patriotten genomen. - Wijk te Duurstede door troepen bedwongen. - Krijgsverrichtingen in het Sticht. - Vliegende legertjes. - Hun bedrijf. - Pruisisch leger op de grenzen, onder den hertog van Brunswijk. - Utrecht verlaten - Gorcum en Dordrecht door de Pruisen bezet. - Omkeer te 's Gravenhage en elders, met herstelling van den Prins. - Amsterdam biedt tegenstand, doch wordt tot zwichten genoopt. - Overijsel herstelt den Prins in al zijn waardigheden. - De wettige Regeeringsvorm overal hersteld.


ZEVENDE HOOFDSTUK
Droevige toestand van ons Land bij het herstel der rust. - Weêrwraak tegen de Patriotten. - Duizenden wijken uit. - Verandering in de Stads-Regeeringen. - Van de Spiegel, Raadpensionaris. - Akte van Garantie. - Traktaten met Engeland en Pruisen. - Gezindheden der Patriotten. - Opstand in Belgiën. - Omwenteling in Frankrijk. - Dood van Van Bleiswijk - en van Fagel. - Huwelijk van prinses Louize met den erfprins van Brunswijk - en van den erfprins van Oranje met prinses Wilhelmina van Pruisen. - Willekeurige handelwijze der Nationale Vergadering in Frankrijk. - Oorlog tusschen Frankrijk en Oostenrijk. - De Republiek in Frankrijk afgekondigd. - Krijgsverrichtingen op de Belgische grenzen. - Belgiën door de Franschen overrompeld. - Nederlandsche uitgewekenen bij het legioen vreemdelingen in Franschen dienst. - Revolutionair Comité der Bataven te Antwerpen. - De sluiting der Schelde door de Fransche Konventie vernietigd. - Vruchtelooze onderhandelingen der Engelsche en Nederlandsche Regeeringen met het Bewind in Frankrijk. - De Erfprinses van een zoon verlost. - Oorlogsverlaring van Frankrijk. - Proklamaties van Dumouriez en van de uitgewekenen. - Maatregelen van tegenweer. - Breda, de Klundert en Geertruidenberg verloren. - De Willemstad moedig door Van Boetzelaer verdedigd - even zoo Maastricht door den prins van Hessen-Kassel. - De Franschen bij Aldenhoven en Neerwinden geslagen. - Belgiën, en de door hen genomen steden hier te lande, door de Franschen weder ontruimd.

ACHTSTE HOOFDSTUK
Onderhandelingen van Koburg met Dumouriez. - Kongres van Antwerpen. - Coalitie tegen Frankrijk. - Krijgsverrichtingen. - Valencijn, Quesnoy en Duinkerke belegerd. - De Fransche legers versterkt. - Voordeelen, door de Franschen behaald. - Prins Frederik gewond. - Beleg van Maubeuge. - Kloekheid van den zeekapitein Van Hamel. - Wakkere bedrijven van Antonie van der Wal, Christiaan Cornelis en Wierd Adels - Pruisen onttrekt zich aan verdere medewerking. - Frans II gehuldigd als Hertog van Brabant. - Landrecy door den Erfprins genomen. - Het Fransche leger voor Charleroi tweemalen door hem geslagen. - Overwinning, op de Franschen behaald bij Fleurus, en vertrek der Oostenrijkers. - Belgiën in de macht der Franschen. - Sluis door hen genomen na een dappere verdediging. - 's Hertogenbosch, Venloo, Maastricht, Nijmegen, Grave verloren. - Vruchtelooze vredehandel. - Wapenstilstand. - Felle vorst. - De Fransche trekken over de rivieren. - De Engelsche hulptroepen verlaten het land. - Pichegru te Utrecht. - Willem V en de zijnen verlaten het land.


NEGENDE HOOFDSTUK
Omwenteling. - Verandering zoo van den stedelijken als gewestelijken Regeeringsvorm. - Van de Spiegel en Bentinck gevangen gezet. - De vroedschappen vervangen door Municipaliteiten, de Provinciale Staten door Provizioneele Reprezentanten des volks. - Groningerland en Drenthe door de Engelschen ontruimd. - Bataafsche Republiek. - De Afgevaardigden der Staten-Generaal door anderen vervangen. - De Raad van State afgeschaft. - Willem V vervallen verklaard. - Verschillende Comité's van Bestuur. - Beschikkingen omtrent 's Prinsen goederen gemaakt. - Onderscheidingsteekenen afgeschaft. - Staatsbrabant en Drenthe als zusterlandschappen erkend. - Veranderingen in het Kerkelijke. - Nieuwe eedsvordering. - Tegenstand, door de Municipaliteit van Amsterdam aan het daaromtrent genomen besluit geboden. - Uitzetting van Bilderdijk. - Predikanten afgezet. - De onafhankelijkheid der Republiek op bezwarende en vernederende voorwaarden door Frankrijk erkend. - Treurige toestand des Lands. - Assignaten. - Engeland legt embargo op onze schepen. - Pasteur en Vitriarius naar Londen. - Opbrengst van gemaakt goud- en zilverwerk. - Het Valkenhof te Nijmegen gesloopt. - Werkzaamheden van het Comité van Marine. - De Winter, Opperbevelhebber over 's Lands Vloot. - Bataafsche Vlag. - Ontmoeting tusschen Britsche en Nederlandsche schepen. - Oorlogsmanifest van Engeland. - Verliezen, door den handel geleden.


TIENDE HOOFDSTUK
Middelen, gebezigd om de Oranjegezinden in bedwang te houden. - Het leger, door prins Frederik verzameld, ontbonden. - Strijd tusschen Moderaten en Revolutionaien, Federalisten en Unitaristen. - Centrale Vergadering. - Besluit tot de Nationale Vergadering. - Noode toetreding dartoe van Friesland en Zeeland. - De Nationale Vergadering geöpend. - Dood van Paulus. - Oproer te Amsterdam. - De orde aldaar met behulp van Fransch krijgsvolk hersteld. - Besluiten bij de Vergadering genomen. - Ontwerp van staatsregeling. - Nadeelen, ter zee geleden. - Het eskader van Lucas in de Saldanha-Baai aan de Engelschen overgegeven. - Krijgsverrichtingen van Buonaporte - en van prins Frederik. - Het ontwerp van Konstitutie in de Grondvergaderingen verworpen - Nieuwe omwenteling te Parijs. - Opschudding in Friesland - Voorstel van Van Beyma. - Zeeslag bij Kamperduin. - Twist in de Vergadering over het uitschrijven eener geldheffing. - De Nationale Vergadering op een gewelddadige wijze in een Konstitueerende veranderd.


ELFDE HOOFDSTUK
De Provincioale Besturen veranderd. - Uitvoerend Bewind. - Dwangmaatregelen. - Nieuwe Staatsregeling. - De Konstitueerende Vergadering herschept zich zelve in Wetgevende Vergadering. - Ontevredenheid jegens het Uitvoerend Bewind. - Het Uitvoerend Bewind door Daendels gevangen genomen. - De Vergadering ontbonden en een Intermediair Voorloopig Bewind benoemd. - Vertegenwoordigend Lichaam. - Tweede Uitvoerend Bewind. - Amnistie. - Toestand des Lands. - Tweede Coalitie. - Dood van prins Frederik. - Krijgsbedrijven. - Wakkere feiten van de luitenants Van Maaren en Broers. - De vloot opgeëischt. - Maatregelen van tegenweer. - Landing der Engelschen in Noordholland. - Overgave der vloot. - Inval der uitgewekenen in Overijsel en Gelderland. - Slag van de Zijpe. - Slag van Bergen. - Medemblik, Enkhuizen, de Lemmer, en onderscheidene vaartuigen door de Engelschen genomen. - Slag van Alkmaar. - Slag van Castricum. - Onderhandeling met den vijand, die Noordholland ontruimt.


TWAALFDE HOOFDSTUK
Bonaparte, Eerste Konsul. - Krijgsbedrijven der Bataafsche troepen onder Augereau. - Wakkere daad van Bezemer. - Een Engelsch vaartuig door Nooij en Dingemans veroverd. - Dood van Van de Siegel. - Vrede van Luneville. - Ontevredenheid hier te lande over het Bestuur. - Nieuwe ontwerpen van Staatsregeling. - Drie der leden van het Uitvoerend Bewind drijven het sluiten der Kamers door. - Nieuwe Staatsregeling. - Geest van toenadering bij verschillende partijen. - Vrede van Amiens. - Kortstondige herleving der welvaart hier te lande. - Bonaparte tot Konsul levenslang benoemd. - Nieuwe oorlog met Engeland. - Oorlogstoebereidselen. - Uitrusting van transportschepen onder Ver Huell. - Bonaparte wordt Keizer der Franschen onder den naam van Napoleon I. - Heldhaftigheid en dood van Olijve en van Carp. - Nieuwe Staatsregeling. - Schimmelpenninck, Raadpensionaris. - De Bataafsche flotielje door Ver Huell naar Ambleteuse gebracht. - Derde Coalitie. - Overwinningen, door Napoleon behaald. - Een kommissie, naar Parijs gezonden, verzoekt Lodewijk Napoleon het Koningschap over Holland te aanvaarden. - Schimmelpenninck legt zijne waardigheid neder. - Dood van Willem V.


DERTIENDE HOOFDSTUK
Aard en betrekking van Lodewijk Napoleon. - Rijnverbod. - Het Duitsche keizerrijk gaat te niet. - Oorlog tusschen Pruisen en Frankrijk. - Oproer onder 't zeevolk alhier. - De Kaap en Curaçou verloren. - De Hollandsche zeemacht op Batavia gaat te niet. - Krijgsbedrijven der Hollanders in Pruisen en elders. - Vrede van Tilsit. - Kontinentaal stelsel. - Ramp van Leiden. - Oorlog in Spanje. - Krijgsbedrijven der Hollanders aldaar. - Oorlog tusschen Oostenrijk en Frankrijk. - Vrede van Weenn. - Straalsund door de Hollanders vermeesterd. - Landing der Engelschen op Walcheren. - Maatregelen van tegenweer. - De Zeeuwsche eilanden door de Engelschen bezet en weder ontruimd. - Lodewijk naar Fankrijk. - Breda, Bergen-op-Zoom en andere plaatsen door Fransche troepen bezet. - Brabant, Zeeland en andere streken aan Frankrijk afgestaan. - Lodewijk doet afstand van den troon en verlaat de Nederlanden. - Overzicht van het door hem hier te lande verrichte.


VEERTIENDE HOOFDSTUK
Holland bij Frankrijk ingelijfd. - Diep verval van het land. - Nieuwe verdeeling des lands in departementen. - De prins van Plaisance, Goeverneur-Generaal. - Conscriptie. - De Fransche wetboeken en rechtsvormen hier ingevoerd. - Pogingen, door Napoleon in het werk gesteld om onze Nationaliteit te vernietig. - Bekwame schrijvers hier te lande. - Huwelijk van Napoleon met Maria Louise van Oostenrijk. - Geboorte van den koning van Rome. - Java verloren. - Oorlog tusschen Rusland en Frankrijk. - Het Groote Leger. - Napoleon in Holland. - Veldtocht naar Rusland. - Terugtocht. - Krijgsbedrijven der Hollanders in Rusland. - Voordeelen, door de Engelschen in Spanje behaald. - Krijgsdaden der Hollanders aldaar en van den erfprins van Oranje. - Pruisen wapent zich tegen Napoleon. - Nieuwe lichting. - Oproeren hier te lande. - Gedrag der Hollanders in den slag bij Lutzen. - Prins Frederik in de gelederen der Pruisen. - Oostenrijk verklaart Ffrankrijk den oorlog. - Nederlagen, door Napoleon geleden. - De Franschen uit Spanje verdreven. - Al de Mogendheden wapenen zich tegen Frankrijk.


VIJFTIENDE HOOFDSTUK
Ontwerp van omwenteling, door Van Hogendorp en andere Prinsgezinden gevormd. - De Geälliëerden in Westfalen. - De Kozakken in Groningen, Friesland en Overijsel. - Vlucht der Fransche ambtenaren uit die Gewesten. - Wakker bedrijf van Roelof Schenkel en zijn medemakkers. - Opstand te Amsterdam. - De stad door de Franschen verlaten. - IJverige bemoeiingen van Falck. - Provizioneel Bestuur, met Van der Hoop tot Voorzitter. - Omwenteling in den Haag. - De graaf van Stirum, goeverneur voor den prins van Oranje. - Slicher, 't Hoen en Bachman, Burgemeesters. - De Franschen verlaten den Haag. - Vergaderingen van aanzienlijken. - Omwenteling in de meeste Hollandsche steden. - Van der Duijn en Van Hogendorp aanvaarden het Landsbestuur. - De ambtenaren van hun eed aan den Keizer ontslagen. - Legertjes onder Zweerts en de Jonge. - Gevechten van Dordrecht. - Kozakken te Amsterdam, 't welk zich van Frankrijk afscheidt. - Moord te Woerden. - Zutfen van de Franschen verlost. - Gevolgen van de komst van Grant. - Rotterdam verklaart zich voor den Prins. - Brief van den Prins. - Groningen en Friesland verklaren zich voor hem. - Verichtingen van Wauthier en Van der Hoeven. - Utrecht door de Franschen ontruimd en door Narischkin bezet. - Landing van Engelsche hulptroepen. - Doesburg en Arnhem door de Pruisen genomen. - Bevrijding van den Briel en Muiden. - Komst van Willem VI. - Hij aanvaardt de Soevereiniteit.


ZESTIENDE HOOFDSTUK
Lotgevallen en karakter van Willem I. - Overkomst der zijnen. - Hellevoetsluis en de Zeeuwsche eilanden, behalve Walcheren, door de Franschen ontruimd: gelijk mede Bommel, Breda en andere plaatsen. - Vrijwillige opbrengsten aan 's Lands schatkist. - Volkswapening. - Samenstelling eener Grondwet. - Aanbod, door Lodewijk Napoleon gedaan. - Verrassing van 's hertogenbosch. - Overgave van Gorcum. - Aanneming der Grondwet. - Inhuldiging van Willem I tot soevereinen Vorst. - Afstand van Napoleon. - Lodewijk XVIII hersteld. - Algemeene vrede. De nog met Fransch krijgsvolk bezette vestingen ontruimd. - Wakkerheid van Rijk, door Ver Huell naar Parijs gezonden. - Walcheren door de Frnaschen verlaten. - Organizatie van het Algemeen bestuur. - Herlevende welvaart. - Het voorloopig bestuur over Belgiën en voorts het oppergebied over al de Nederlanden, benevens dat over het groot-hertogdom Luxemburg, aan Willem I opgedragen.


ZEVENTIENDE HOOFDSTUK
Voor- en nadeelen der vereeniging met Belgiën. - Terugkeer van Napoleon in Frankrijk. - Legers, door de Bondgenooten tegen hem uitgerust. - Napoleon valt in Belgiën. - Blucher bij Ligny door de Franschen geslagen. - Ney bij Quatre-Bras gestuit. - Slag bij Waterloo. - De prins van Oranje gewond. - Vlucht en gevangenschap van Napoleon.


ACHTTIENDE HOOFDSTUK
Grondwet van 1815. - Teruggave der Koloniën. - Lofwaardig gedrag van Doeff in Japan. - Tuchtiging van Algiers. - Huwelijk van den prins van Oranje met de grootvorstin Anna Paulowna. - Nadeelen der vereeniging met Belgiën. - Radikalen en Liberalen. - Oorlog met den sultan van Palembang. - De liberale begrippen in Nederland gehuldigd. - Invloed der lessen en schriften van Bilderdijk. - Regeeringswijze van Willem I. - Ridderorde. - Amortisatie-Syndikaat. - Groote ondernemingen en werken tot stand gebracht. - Besluiten betreffende het onderwijs. - Oorlog op Java tegen Diepo Negoro. - Concordaat. - Beginselen van ontevredenheid. - Weifelende houding der Regeering. - Vereeniging der Katholieken en Liberalen. - Grieven. - Petitiën. - Hevigheid der dagbladen. - Orde der Scahnde. - Spanning in de Kamers en elders. - Boodschap des Konings van 11 Dec. 1829. - Nieuwe inwilliging der Regeering, gevolgd door nieuwe eischen der kwalijkgezinden. - Omwenteling te Parijs. - Gerustheid hier te lande.


NEGENTIENDE HOOFDSTUK
Oproer en plundering te Brussel en in verscheidene Belgische steden. - Vruchtelooze onderhandelingen met de muiters. - De prins van Oranje te Brussel. - Beraadslaging in de Tweede Kamer, over de scheiding. - Vruchtelooze aanval van prins Frederik op Brussel. - Voorloopig Bestuur in Belgiën. - De prins van Oranje te Antwerpen. - De Noord-Nederlanders te wapen geroepen. - Proklamatie van den Prins. - Het leger trekt naar Antwerpen terug. - De Belgische soldaten worden weggezonden. - Ontwikkeling van burgerzin in Noord-Nederland. - Antwerpen door de opstandelingen bezet en door Chassé gebombardeerd. - Mislukte aanval der Belgen op Staats-Vlaanderen. - Afval van Daine. - Venloo verloren. - Wapenstilstand. - Konferentie te Londen. - Kongres in Belgiën, dat het Huis van Nassau uitsluit van den troon. - Stelsel van non interventie. - Protokollen, door Willem I aangenomen, door Belgiën geweigerd. - De hertog van Nemours, tot Koning der Belgen gekozen, wijst de kroon van de hand. - Surlet, Regent van Belgiën. - Zelfopoffering van Van Speijk. - Mislukte poging van tegenomwenteling in Belgiën. - Leopold, Koning der Belgen. - 18 Artikelen, door Belgiën aangenomen, door Willem I verworpen. - De prins van Oranje aan het hoofd des legers gesteld.


TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Tiendaagsche veldtocht. - De verovering van Belgiën door Fransche tusschenkomst gestuit. - 24 Artikelen, door de Konferentie opgelegd, door Belgiën aangenomen, door Willem I van de hand gewezen. - Traktaat tusschen Belgiën en de Mogendheden. - Zending van graaf Orloff. - Dwangmiddelen, door Engeland en Frankrijk gebezigd om Willem I tot toetreding te dwingen. - Beleg van de citadel van Antwerpen. - Lewe van Aduard sneuvelt. - Mislukte aanval der onzen bij den Doel. - Overgave van de Citadel. - Giften, aan de gevangenen te St. Omer gezonden. - Nieuwe onderhandelingen. - Voorlopige overeenkomst. - Nieuwe ondernemingen en inrichtingen hier te lande. - Vervolging om den godsdienst.


EEN-EN-TWINGTIGSTE HOOFDSTUK
Wensch van velen naar Grondwetsherziening - door anderen gevaarlijk geächt. - Voorstellen daartoe strekkende, eerst ten getale van zeven, later van dertien, aan de Kamers voorgedragen. - De Herziening komt tot stand. - Willem I doet afstand van de kroon. - Zijn huwelijk en dood. - Willem II wordt Koning. - Partijen van Behoud en Vooruitgang. - Vrijwillige geldleening. - Mislukte aardappeloogst. - Landverhuizing. - Petitiën. - Omwenteling in Frankrijk. - Onlusten in Duitschland, Italiën en elders. - Onvoldoende voordrachten van Grondwetsherziening. - Mededeeling van den Koning aan den voorzitter der Tweede Kamer. - Benoeming ener Kommissie tot Grondwetsherziening. - Nieuw Ministerie. - Ontwerpen van Herziening door de Kamers goedgekeurd. - De nieuwe Kamers vangen hare werkzaamheden aan. - Willem II sterft. - Inhuldiging van Willem III. - Besluit.


webdesign & copyright
© 2001-2005 Eveline