Geïll. Encyclopædie: stoom


 HP: Index
 Haarlemmermeer Inhoud
Start
Geïllustreerde Encyclopædie

naar verschillende bronnen bewerkt
door
Jan Brouwer,
Leeraar aan het Kon. Inst. v.d. Marine te Willemsoord.
's-Gravenhage, Joh. Ykema mei 1886.Inleiding stoom:
Damp van kokend water; oefent, wanneer hij in een beperkte ruimte is opgesloten, drukking uit, die wordt aangewend tot het drijven van machines;


Plaat VI. [Overzicht, gescand op 100%. De figuren zijn op 200% gescand.]
Bij: Stoomketel (2) en Stoommachine (1).
plaat VI


Plaat VII. [Overzicht, gescand op 100%. De figuren zijn op 200% gescand.]
Bij: Stoomketel (2, 3, 4, 6, 7, 9), Hydraulische pers (1), Manometer (5), Locomotief (8).
plaat VII

Stoomgemaal:
Stoommachine, om het overtollige water uit polders weg te malen.
 
Stoomketel:
IJzeren toestel, waarin stoom wordt voortgebracht, tot drijving der machine;


Plaat VII, fig. 6 - ingemetselde stoomketel.
VII-figuur 6


Plaat VII, fig. 7 - uit buizen bestaande stoomketel.
VII-figuur 7


Plaat VII, fig. 9 - scheepsstoomketel waar de heete lucht door buizen geleid wordt, zooals in een locomotief.
VII-figuur 9


Plaat VII, fig. 4 - veiligheidsklep, die zich bij te hooge spanning van de stoom naar buiten opent.
VII-figuur 4


Plaat VII, fig. 3 - stoomfluit; als de kraan a geopend wordt, stroomt de stoom door een nauwe spleet en veroorzaakt een schril gefluit.
VII-figuur 3


Plaat VII, fig. 2 - pomp tot voeding van de stoomketel; bij A komt het water in en wordt door een doorstroomende straal stoom meegevoerd en bij L uitgeworpen.
VII-figuur 2


Plaat VI, fig. 2 - instrument tot bepaling van de waterstand in den ketel; glazen buis A staat met tusschenbuizen in verband met den stoomketel en wijst dus de hoogte der wateroppervlakte aldaar aan; kan wanneer ze in het ongereede is, door de stand K worden afgesloten, als wanneer men, door de kranen g, g, g, te openen, in de ijzeren buis E E den waterstand moet zien.
VI-figuur 2

Stoommachine:
Werktuig, door de spanning van waterdamp gedreven; voorn. deel de cylinder, waar de stoom door inreding en uittreding een zuiger in beweging brengt, welke beweging dan op een of andere wijze wordt overgebracht; de toestel, dienende, om die in- en uittreding van de stoom door de eerste zuigerbeweging te laten regelen, draagt den naam van stoomschuif.

Plaat VI, fig. 1 - toont een stoommachine, waar de stoom eerst in cylinder P, dan in cylinder Q werkt, zoodat de zuigers beurtelings rijzen en dalen, die rijzing en daling brengt de balans C C om het punt D in schommelende beweging, welke beweging door de stang F en de kruk G in H wordt veranderd in een ronddraaiende beweging van het vliegwiel J.
VI-figuur 1

Hydraulische pers:
Plaat VII, fig. 1 - hydraulische pers, bestaande uit 2 cylinders van ongelijke doorsnede. Druk op den zuiger in den kleinste cilinder perst den zuiger in den grootsten naar boven met een kracht, die zich tot den uitgeoefende druk verhoudt als doorsnede van de groote cylinder tot die van de kleinen. Uitg. door den Engelschen werktuigk. Joseph Bramah.
VII-figuur 1

Manometer:
Plaat VII, fig. 5 - instrument om de spanning van stoom in den stoomketel te meten; bestaat uit een kwikkolom, die evenwicht maakt met den druk, door den stoom uitgeoefend, of uit een hollen ring, die door de spanning van de stoom een wijzer beweegt, waardoor de kracht dier spanning wordt aangeduid.
VII-figuur 5

Locomotief:
Plaat VII, fig. 8 - Stoommachine, die zich verplaatst, door de assen der wielen te doen draaien. Wordt gebruikt als treintrekker. Plaat VII, figuur 8 toont de doorsnede eener locomotief; uit den vuurhaard achteraan gaat de warme lucht in buizen, die door het water in den stoomketel loopen en dit doen koken; de stoom van dat water treedt in den stoomcylinder, en brengt door middel van de stoomschuif de wielen in beweging.
VII-figuur 8


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline