Historie prenten: Onderwijs


 HP: Index
Inhoud
Start
Nederlandsche Historieprenten
(1555-1900)
Platen-atlas

Samengesteld door G. van Rijn.
Met medewerking van Prof. Dr. G.W. Kernkamp.
Uitgeverij Amsterdam - S.L. van Looy - 1910.Opvoeding en onderwijs:
"Een student in zijn kamer in de zeventiende eeuw."
Student


"Een kleinkinderschool uit het laatst der 18de eeuw, in de huishoudkamer der "Matres". die, al naaiende, luistert naar het kind, dat bij haar schoot staat te lezen. De roede (of gard) hangt achter haar aan den wand."
Kleinkinderschool


"Blijkens kleedij van leerlingen en meester, vertoont deze gravure een schoollokaal uit het midden der zeventiende eeuw. In de achttiende eeuw zagen dergelijke scholen er echter nog niet veel anders uit en werd er ongeveer hetzelfde onderwijs gegeven. Eerst in het laatste kwartaal der achttiende eeuw werden krachtige pogingen gedaan tot verhooging van het peil van het lager onderwijs."
Schoollokaal


"In denzelfden geest als Jan Nieuwenhuyzen werkte ook J.H. Swildens, eerst publicist te Amsterdam, later hoogleeraar te Franeker. In 1781 gaf hij uit een 'Vaderlandsch A-B-boek voor de Nederlandsche jeugd', waaruit hier eenige afbeeldingen zijn overgenomen. Het bevatte een aantal kopergravures, met twee-regelige versjes en bijschriften in proza, verder de 'eerste beginselen van het cijferen en van alle kunsten en handwerken', spel- en leesoefeningen enz. Daar Swildens een vurig patriot was, trachtte hij in zijn voor de jeugd bestemde boekjes deze ook op te voeden in patriottische denkbeelden."
Onderwijs


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline