Geïll. Encyclopaedie: Voorwoord


Inhoud
Start
Geïllustreerde Encyclopaedie - Jan Brouwer:


Ik heb een leuk klein boekje in mijn bezit: "Brouwer's Geïllustreerde encyclopædie". Het is geschreven door Jan Brouwer, Leeraar aan het Kon. Inst. v.d. marine te Willemsoord in 1886.
Hieronder zie je de voorrede en een afbeelding van de eerste pagina van de Encyclopædie.

Voorrede

  Het doel, dat uitgever en bewerker van dit boekje zich hebben voor ogen gesteld, is in weinig woorden aan te geven. In een tijd, als de onze, dat veelzijdige kennis voor elk beschaafd man een vereischte is, is een werkje, dat men slechts even behoeft op te slaan, om op vragen, die zich in een gesprek of bij lectuur onverwacht kunnen voordoen, een kort en zaakrijk antwoord te erlangen, onmisbaar. Groote encyclopaedieŰn voldoen ook wel aan dien eisch, doch die zijn uit den aard der zaak niet onder het bereik van iedereen; en daarom hebben wij getracht een werkje te leveren, dat in beknopten vorm juist die inlichtingen verschaft, waaraan men soms op een oogenblik behoefte kan gevoelen.
  De bronnen, waaruit voor de samenstelling van dit boekje geput is, zijn de Geïllustreerde Encyclopædie van A. Winkler Prins (1e uitgave), Kramer's Geographische Woordenboek (2e druk) en, voornamelijk voor de wijze van bewerking, KŘrschner's Taschen-Konversations-Lexikon. Wat de afkortingen aangaat, die zijn zoodanig gekozen, dat ze geen aanleiding kunnen geven tot misverstand, zoodat een lijst der gebruikte afkortingen niet noodig is.
  Dat dit werkje geheel zonder onjuistheden is, zullen we natuurlijk niet beweren; moge de verspreiding er van echter zˇˇ algemeen zijn, dat we door de noodzakelijkheid van een tweeden druk in de gelegenheid gesteld worden, het aantal vergissingen tot een minimum terug te brengen.
 


Mei 1886
Helder, Jan Brouwer
's-Gravenhage, Jan Ykema
Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij

Het aardige van dit boekje is, dat de afstand tussen dorpen of gehuchten en de grotere steden in de buurt vaak in uren is aangegeven.

 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y    Z 


webdesign & copyright © 2001-2003 Eveline