Watergetijden


 Overzicht
Inhoud
Start
Verklaring der Tafels van de Watergetijden.


   De hierna volgende tafels bestaan uit twaalf kolommen, waarvan de eerste den datum der maand aangeeft.
   Boven de elf overige staan de namen der plaatsen, waar het dagelijks vóór den middag op de daaronder staande uren hoog water zal zijn, het zoogenaamde morgentij.
   Door óór den middag wordt verstaan de tijd tusschen middernacht (welke door 0 uren wordt aangegeven) en den daarop volgenden middag (door 12 uren aangegeven).
   Voorbeeld: In de kolom Vlissingen vinden we op 23 Januari 10.25; dit beteekent, dat het te Vlissingen op 23 Januari 's voormiddags te 10 uren 31 minuten (dat is dus 1 uur en 29 minuten vóór den middag) hoogwater zal zijn.
   In dezelfde kolom vinden we op 13 Januari 1.18 hetgeen zegt, dat op dien datum 1 uur 18 minuten na midernacht waarmede de dag aanvangt, het water te Vlissingen het hoogst zal zijn. Een streepje (-) in plaats van een getal geeft aan, dat er tusschen middernacht en middag geen hoog water zal zijn. Het naast voorgaande getij is een avondgetij, dat even vóór middernacht en dus op den vorigen datum valt, terwijl het naastvolgende getij weder een avondgetij is, dat op bedoelden datum even na den middag intreedt.
   Om de avond- of namiddaggetijden uit de tafels af te leiden, neme men het halve verschil van de beide aanliggende morgengetijden en voege dit bij het morgengetij van den dag, waarvoor het avondgetij gezocht wordt.
   Voorbeeld: Men wil weten, hoe laat het in den namiddag van den 2den Januari te IJmuiden hoog water is.
   We vinden 2 Januari 's voorm. 4 uur 7 min.; 2 Januari 's voorm. 4 uur 43 min. Het verschil dezer getallen is 36 minuten. De helft hiervan, of 18 minuten, gevoegd bij 4 uur 7 min., geeft ons 4 uur 25 min. 's namidd. voor het tweede getij te IJmuiden op den 2den Januari.
   Volgt er een laag uur op een hoog uur, zooals Texel 3 Jan. 0.1 volgend op 2 Januari 11.43 zoo ligt tusschen deze twee morgengetijden geen avondgetij.
   Staat er een streepje, zoo ligt er een avondgetij zoowel tusschen het voorgaande getal en dat streepje, als tusschen het streepje en het volgende getal. In dat geval neme men een derde gedeelte van het verschil der twee omliggende getallen. Dit derde gedeelte, gevoegd bij het voorafgaande getal, geeft het eene avondgetij, en afgetrokken van het volgende getal, het andere avondgetij. Zoo b.v. IJmuiden 8 en 9 Januari. Morgengetij 8 Januari 10.57, 9 Januari 0.43. Het verschil is 1 u. 46 m. Een derde is 35 m. Avondgetij 8 Januari 10.57+35=11.32 en avondgetij 9 Januari 0.43-35=0 u. 8 m.
   Terwijl men in de tafels voor elf plaatsen onmiddellijk den tijd van het voormiddag0hoogwater opgegeven vindt, volgt hieronder nog de aanwijziging hoe het voor twintig andere plaatsen gemakkelijk te berekenen is.
   Te Sluis 30 min. vóór, te Westkapelle gelijk, en te Veere 35 min. na VLISSINGEN.
   Te Hellevoetsluis 15 min. vóór, te Goes 15 min. vóór, te Bergen op Zoom 10 min. na, en te Willemstad 50 min. na IJMUIDEN.
   In 't Vlie 10 min. vóór, te Stavoren gelijk, en te Harlingen 40 min. na TEXEL.
   In de Lauwerszee 35 min. vóór, en te Delfzijl 30 m. na ENKHUIZEN.
   Te Urk 45 min. vóór, op Schokland 10 min. vóór, te Elburg 5 min. vóór, en te Nijkerk 20 min. na AMSTERDAM.
   Te Zierikzee 5 min. na, en te Goereê gelijk DEN BRIEL.
   Te Brouwershaven 15 min. vóór, en te Katwijk 20 min. na SCHEVENINGEN.
   Hierbij moet echter het volgende opgemerkt worden. Zoekt men b.v. voor Willemstad den 10en Januari het morgengetij, zoo vinden wij in de tafel IJmuiden 0 uur 43 min.: Willemstad 50 min. later, dus 1 uur 33 min. Dit levert geen bezwaar op. Wordt echter voor Willemstad b.v. voor den 16 Oct. het morgengetij gevraagd, zoo geeft de tafel IJmuiden 11 uur 56 min. Willemstad 50 min. later, dus 12 uur 44 min. Daar dit oogenblik na den middag valt, is het geen morgengetij, maar een avondgetij. Zoeken we nu echter het avondgetij van Ijmuiden voor 15 Oct. zoo geeft bovenstaande regel hiervoor 11 uur 18 min.; 50 min. later, dus 8 min. na middernacht is er hoog water te Willemstad, en dit is het morgengetij, dat 16 Oct. 0 uur 8 min. invalt.
   Men moet er dus op letten, dat men door het toevoegen van eene correctie, van een voormiddaggetij op een avondgetij van denzelfden dag, en evenzoo door het aftrekken van een morgengetij op een avondgetij van den vorigen dag kan komen.
 


Tafels van de Watergetijden per maand.
Januari Februari Maart April Mei Juni
Juli Augustus September Oktober November December
webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline