Posterijen


 Overzicht
Inhoud
Start
POSTERIJEN.

Binnenlandsche brieven.

Van 1 - 20 gram 5 cent.
" 20 - 100 gram 10 cent.

   En voorts voor elke 100 gram of een gedeelte van 100 gram 5 cent meer.
   Bij bestetlling echter van een brief binnen den kring van het Post- of Hulpkantoor, waar die ter post bezorgd is, bedraagt het port voor elken brief:
   Van 1-20 gram 3 cent; van 20-100 gram 6 cent, en voorts voor elk meerder gewicht van 100 gram of een gedeelte van 100 geam 3 cents meer.
   Een brief mag het gewicht van 2 Kilogram niet te boven gaan.
   Ongefrankeerde brieven 5 cent meer dan het verschuldigde briefport. Hetzelfde verhoogde port wordt toegepast bij ontoereikende frankeering, doch na aftrek van de waarde der gebezigde postzegels.
   Expresse bestelling 15 cent boven het gewone briefport, mits binnen den kring der bestelling van het Postkantoor.
   Voor het aanteekenen van brieven of andere stukken wordt, behalve het gewone port, een vast recht van 10 cent geheven; voor het aanteekenen met vermelding eener geldswaarde een vast recht van 10 cents en ovendien voor elke f 100 of een gedeelte van f 100 aangegeven geldswaarde 2 cent meer. Deze porten en rechten moeten bij vooruitbetaling worden voldaan.


Brieven naar het Buitenland en Nederlandsch-Indië.

Naar België per 15 gram 10 cent.
" alle landen, tot de Internationale Postvereeniging behoorende " 12 cent.
Voor het aanteekenen een vast recht van 10 cent boven het port.


Porto voor Briefkaarten.

Voor plaatselijk verkeer 2 cent.
Voor binnenlandsch verkeer 3 "
Idem met betaald antwoord 6 "
Naar het Buitenland (alle landen der Postvereeniging) 5 "


Gefrankeerde briefkaarten zijn aan alle postkantoren verkrijgbaar en kosten:

Voor plaatselijk verkeer 2 cent.
Voor binnenlandsch verkeer 3 "
Voor buitenlandsch verkeer 5 "


Postbladen.

   Deze zijn verkrijgbaar tegen 3, 5 en 13 cents. De formulieren der postbladen zijn betemd voor schriftelijke mededeelingen en ter sluiting van gegomde randen voorzien.


Nieuwsbladen.

   Van 1-55 gram cent. | Van 5-150 gram 1 cent.
   En voorts voor elke 50 gram of een gedeelte van 50 gram cent meer.


Gedrukte stukken.

Van 1 - 50 gram 1 cent.       Van 300 - 350 gram 7 cent.
" 50 - 100 " 2 "       " 350 - 400 " 8 "
" 100 - 150 " 3 "       " 400 - 450 " 9 "
" 150 - 200 " 4 "       " 450 - 500 " 10 "
" 200 - 250 " 5 "       enz. 1 cent per 50 gram.
" 250 - 300 " 6 "        
Ongefranceerde stukken dubbel port.
   Tot het aanvragen van boek- en plaatwerken bedient men zich van bestelkaarten, die met 1 cent moeten worden gefrankeerd. Daarop mag vermeld worden: titel, prijs en het aantal verlangde exemplaren.
   Naamkaartjes kunnen met 1 cent gefrankeerd worden.
   Op prijscouranten en andere aankondigingen is doorhaling of verbetering van enkele woorden, tot herstelling van fouten of verduidelijking van den tekst, en schriftelijke invulling en verandering van prijzen toegestaan.


Gedrukte stukken naar het Buitenland.

Naar België:
a Voor dag- en weekbaden tot een gewicht van 40 gram 1 cent.
  boven 40 tot 100 gram 2 cent.
  boven 100 tot 200 gram 5 cent.
En voorts 2 c. voor elke 100 gram of een gedeelte van 100 gram.
b Voor de overige gedrukte stukken:    
  tot een gewicht van 15 gram 1 cent.
  boven 15 tot 50 gram 2 cent.
En voorts 2 c. voor elke 50 gram of een gedeelte van 50 gram.


Monsters of stalen van koopwaren (Binnenland).

Tot en met 75 gram 1 cent.       Van 225 - 300 gram 10 cent.
Van 75 - 150 " 5 "       Van 300 - 350 " 12 "
Van 150 - 225 " 7 "        
   Voor het Buitenland: tot 100 gram 5 cents en voorts voor elke 50 gram of gedeelte daarvan 2 cent meer.
   Op de strook, den omslag of een bij de zending gevoegde open mededeeling mogen vermeld worden: de nummers, prijzen en handelsmerken, alsmede het gewicht, de afmetingen, de beschikbare hoeveelheid, de hoedanigheid en de bijzondere benaming der goedren, waarop de monsters betrekking hebben.
 


Binnenlandsche postpakketten.

Beneden 1 Kilogram 20 cent.
Van 1 - 3 " 25 cent.
Van 3 - 5 " 30 cent.
Grootste afmetingen 100 cM.; grootste inhoudsmaat 25 kub. dM.
   Adreskaarten voor postpakketten zijn tegen cent verkrijgbaar.
   Voor postpakketten naar het buitenland beneden 5 kilo is verschuldigd: naar België f 0.50; Denemarken f 0.75; Duitschland f 0.50; Frankrijk f 0.75; Italië f 1.12; Oostenrijk f 0.75; Portugal f 1.37; Zwitserland f 0.75; Turkijëf 1.37 ; Zweden en Noorwegen f 1.25; Groot-Brittannië en Ierland 1 kilo f 0.60, 1-3 kilo f 0.90, 3-5 kilo f 1.15; Ned. Oost-Indië 1 kilo f 0.85, 1-3 kilo f 1.20, 3-5 f 1.75.rt


Binnenlandsche postwissels.

    Tot f 5.00       2 cent.
Van " 5.00 - " 12.50       5 "
" " 12.50 - " 25.00       10 "
" " 25.00 - " 37.50       15 "
" " 37.50 - " 50.00       20 "
" " 50.00 - " 75.00       25 "
" " 75.00 - " 100.00       30 "
" " 100.00 - " 125.00       35 "
   En voorts, tot en met f 500, voor elke f 25 of een gedeelte van f 25 weder 5 cent.

Boven f 500 tot en met f 600       f 1.20
" " 600 " " 700       " 1.30
   En voorts, voor f 100 of een gedeelte van f 100 weder 15 cent.
   Een maximum-bedrag is voor postwissels niet bepaald.
   Op de strooken der postwissels mogen, voor zoveel de ruimte het toelaat, mededeelingen van allerlei aard worden geschreven. De postwissels zijn tegen cent verkrijgbaar.


Internationale postwissels.

   worden afgegeven aan alle Postkantoren.

   Naar Nederlandsche Oost- en West-Indië tot een bedrag van f 250, tegen een recht van 12 cent voor elke f 12.50 of een gedeelte van f 12.50. Naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika tot een bedrag van 100 dollars, tegen een recht van 10 cent voor elke f 10 of een gedeelte van f 10.


Postbewijzen (Binnenland).

   Postbewijzen zijn aan alle post-, bij- en hulpkantoren verkrijgbaar tot een bedrag van f 1, f 1,50, f 2, f 2,50, f 3, f 3,50, f 4, f 4,50, f 5, f 5,50, f 6, f 6,50, f 7, f 7,50, f 8, f 8,50, f 9, f 9,50, en f 10. De postbewijzen zijn voorzien van een zegelafdruk van 2 cent vertegenwoordigde het recht, terwijl daarenboven voor het formulier een halve cent verschuldigd is. Aan alle post, bij- en hulpkantoren zijn verkrijgbaar plakzegels à 5 cent.


Kwitantiën (Binnenland).

   (niet boven de f 500) kunnen door de postadministratie worden ingevorderd tegen 5 cent van elk afzonderlijk in te vorderen bedrag niet hooger dan f 1, tegen 7 cent voor elk bedrag tusschen f 1 en f 25, en tegen 15 cents voor elk bedrag van f 25 en hooger.
   Bij de uitbetaling is bovendien, wegens het bedrag, ingevorderd door éénzelfde postkantoor, het recht verschuldigd dat is vastgesteld voor een postwissel van gelijk bedrag.


Rijkspostspaarbank.

   Alle posdtkantoren, de daartoe aangewezen hulp- en bijkantoren zijn belast met het aannemen van gelden ter belegging in de Rijkspostspaarbank en met het doen van uitbetalingen. Het maximum waarvan rente wordt betaald is voor particulieren f 1200,- voor liefdadige instellingen f 2400,-
   Elke inlage moet minstens 25 cent bedragen. Kosteloos zijn de formulieren verkrijgbaar, ingericht om daarop 20 spaarbankzegels à 5 cent te hechten, en Schoolspaarbankformulieren voor aanhechting van 100 spaarbankzegels à 1 cent. Het spaarbankboekje wordt kosteloos afgegeven. Bij verlies of indien een boekje onbruikbaar is geworden, wordt het door een ander vervangen, in het eerste geval echter tegen betaling van 25 cent. Terugbetaling geschiedt alleen aan den inlegger of zijn gemachtigde. De rente bedraagt 2,64 pCt. of 11 cent voor elke f 100 in een halve maand. De Staat waarborgt iedere inlage met verschuldigde rente.


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline