Moederhuis


 Overzicht
Inhoud
Start
Het Moederhuis.
door
J. van 't Lindenhout.


Het Moederhuis

   Nevensgaande afbeelding is de voorzijde van een gebouw dat een deel uitmaakt van de Weesinrichting, en een deel, dat bij voortduring ons veel reden tot blijdschap geeft. Het is het woonhuis van onze kleine weezen. Men vindt hier ruim een 40-tal kinderen beneden den leeftijd van 7 jaar. Het is een alleraangenaamst gezicht, deze lieve kleinen daar zoo vroolijk te zien spelen, of aan de welvoorziene tafel te zien aanzitten. Hoe vroeg moesten zij de trouwe zorg van een liefhebbende moeder missen. Hoe menig kind dartelt hier rond, dat eene stervende moeder bijna niet alleen op aarde kon achterlaten en met hare reeds koude en verstijfde lippen voor het laatst nog een kusje heeft gegeven. Hoevele weesjes zijn in deze woning die de vader stervende nog omarmde en aan zijn borst drukte, waarvoor nog een zucht opsteeg naar boven in de laatste oogenblikken van zijn leven. Wees te zijn op rijperen leeftijd, ach, wie het is, gevoelt eerst recht, dat men op aarde moet missen, wat geen mensch ter wereld ooit terug kan geven. Maar dubbel zwaar moet het zijn, wanneer men op rijperen leeftijd zich bijna of in 't gehhel niet meer het beeld van een liefhebbende moeder of een zorgdragenden vader voor den geest kan roepen, daar dezen reeds zoo vroeg door den wreeden dood werden weggenomen.
   Ik weet het, menige moeder en menig vader ook zal bij het lezen van dit stukje een traan in het oog voelen opwellen en een zucht zal het hart ontglippen, en opstijgen met de bede: "O God, spaar ons voor onze kinderen." Ja, geen grooter raadsels zijn er in het Godsbestuur dan dat ouders, dikwijls zoo vroeg aan hunne kinderen ontrukt worden en dezen hulpeloos moeten achterlaten. Men zou allicht de vraag kunnen doen: Is GOD DAN NIET BARMHARTIG EN GENADIG? Alleen de christelijke liefde kan dit raadsel oplossen. Het schijnbaar raadselachtige in het Godsbestuur wordt hierdoor niet alleen duidelijk, maar de christelijke liefde vindt hier haar arbeidsveld en de gelegenheid om het voorbeeld van haren Heer en Meester te volgen in het drogen der tranen.
   Wanneer gij dus, waarde lezer, een blik werpt op bijgaande afbeelding, luister eens wat de stem Gods in uwe ziel fluistert, en - wat gij doen wilt, doe het haastiglijk.
   Vele zorgen zijn zeker aan de opvoeding van zulke jeugdige weezen verbonden en alleen christelijke liefde vermag deze te boven te komen; doch, weet wel, dat men die liefde niet met ledige handen kan laten staan en zeggen: "Gaat heen en wordt warm." Groote uitgaven zijn aan de opvoeding ook van zulke kleine kinderen verbonden, want hunne zwakke, teringachtige gestellen eischen krachtige voeding. Wij danken onzen God, dat wij tot heden in staat zijn geweest dit dezen kinderen te geven; en wij vertrouwen dat de Heere God ons ook in de toekomst hiervoor het noodige zal willen schenken; doch hoe heerlijk zou het zijn, wanneer de Heere God u daarvoor eens wilde gebruiken. Goud en zilver nemen wij niet mede in de eeuwigheid, doch wel ouderlooze kinderen.
   De aanvrage tot opneming van zulke jeugdige weezen is in den laatsten tijd zeer groot. Wij hebben er zelfs opgenomen van 3 maanden oud en onze wensch is er nog meer te nemen, indien de middelen hiertoe ons worden geschonken.
   In dit huis hebben deze weezen een eet- en speelzaal met een school. Daar achter is een ruime sppelplaats met toestellen voor gymnastie. Op het bovenste gedeelte vindt men de slaapzaal met de kamertjes voor hen die deze kleinen verzorgen. Aan de eene zijde staat de woning van onze mr. timmerman VAN YPEREN en aan de andere zijde die van mr. BELONJE, onzen schoemaker. Verderop ziet men de werkplaatsen van den klompenmaker en den schilder.


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline